Skip to content

VARFÖR HAR VI BELYSNINGSSTANDARDER?

När du planerar ett belysningsprojekt för arbetsplatser och ska skapa den optimala ljusmiljön är det väsentligt att känna till både internationella och nationella standarder samt lagstiftning för arbetsplatsbelysning och att kunna förstå och följa dem. När det gäller belysning är det viktigt att inkludera både visuella och icke-visuella faktorer, vilka båda påverkar ljusets effekt på oss. Den visuella påverkan handlar till stor del om hur vi uppfattar ljuset, om det är starkt och bländande eller om det är svagt och svårt att se. Båda dessa förhållanden försvårar de uppgifter vi utför, men det kan också leda till belastning på ögonen. Den icke-visuella påverkan ger kroppen signaler, som exempelvis information om tidpunkten på dagen, energi eller avslappning, och styr vår dygnsrytm. På denna sida fokuserar vi främst på standarder som vägleder med avseende på den icke-visuella påverkan.

Belysningsstandarder säkerställer att belysning används på ett effektivt, säkert, hälsosamt och hållbart sätt, och de spelar en central roll i att skapa optimala belysningsförhållanden i olika sammanhang.

DE VIKTIGASTE BELYSNINGSSTANDARDERNA

I Europa finns det ett antal nyckelstandarder som vi bör känna till och följa vid design och implementering av belysningssystem på arbetsplatser. De viktigaste standarderna för ljus och belysning är följande:

  • SS-EN 12464-1 Ljus och belysning – Belysning vid arbetsplatser – Del 1: Inomhusarbetsplatser
  • SS-EN 12665 Ljus och belysning – Grundläggande begrepp och kriterier för beskrivning av krav på belysning
  • SS-EN 1838 Belysning – Nödbelysning och SS/EN 50172 Belysningssystem för nödutgångar
  • SS-EN 17037 – Den europeiska dagsljusstandarden för rum och byggnader
  • CIE S 026 - Standarden för belysningsmätningar

BELYSNING PÅ ARBETSPLATSEN

Vid belysningsprojekt för arbetsplatser, oavsett om det gäller hälsofaciliteter, produktionsmiljöer, kontor eller andra typer av arbetsplatser, finns det särskilt två europeiska standarder som vi bör känna till, förstå och följa.

DS/EN 12464
Ljus- och belysningsstandarden

SS-EN 12464 är en gemensam europeisk standard som fastställer krav och riktlinjer för belysning i arbetsområden, skolor, hälsofaciliteter och offentliga utrymmen. Den omfattar parametrar som belysningsstyrka, färgåtergivning, enhetlighet och bländning. Genom att följa SS-EN 12464 säkerställer du att belysningen uppfyller grundläggande krav för att skapa en behaglig, funktionell och säker miljö.

Det är viktigt att hålla sig kontinuerligt informerad om innehållet eftersom standarden regelbundet uppdateras, senast år 2022.

Du kan hålla dig informerad om standarder på Svensk Institut for Standarder. Där beskrivs bland annat SS-EN 12464 och i avsnitt 6.6 står följande:

Ljusets variation Ljus är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Ljus påverkar människors sinnesstämning, känslor och vakenhet. Det kan också upprätthålla och anpassa dygnsrytmen och påverka människors fysiologiska och psykologiska tillstånd. Varierande belysningsstyrka under dagen och årstiden (genom högre eller tillfälligt lägre värden än de som anges i detta dokument) samt varierande färgtemperatur eller spektrum kan öka människors välbefinnande. Den senaste forskningen, utöver de kriterier för belysningsplanering som anges i detta dokument, visar att så kallade icke-visuella effekter och ljusets färgkaraktär kan ge upphov till dessa fenomen, i enlighet med CEN/TR 16791 och CIE S 026. De icke-visuella effekterna beror på ljusexponeringens kvantitet och tidpunkt, den spektrala effektfördelningen, exponeringens varaktighet och individuella parametrar som dygnsfas, ljushistorik med mera. Dessa mål kan uppnås med hjälp av både dagsljus och elektrisk belysning.”

 

Ljus & Rum:
Den fjärde utgåvan av Ljus & Rum ansluter till den nya, och vidareutvecklade, utgåvan av den europeiska och svenska belysningsstandarden SS-EN 12464-1:2021 – Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser inomhus.

Ljus & Rum är en planeringsguide som sammanfattar standarderna för belysning på inomhusarbetsplatser. Ljus & Rum publiceras av den svenska branschföreningen Belysningsbranschen.

Det är viktigt att framhäva att fokus ligger på hälsa och icke-visuella effekter i Ljus & Rum. I deras förord står det:

”För oss som lever i Norden har ljuset en alldeles speciell betydelse. Vi saknar det när dagarna blir kortare om hösten och vi behöver det för både arbete och fritid, och för att minska risken för att bli sjuka eller deprimerade. En nyhet i den reviderade standarden är att både ljusets visuella och icke-visuella effekter på människors prestationer och välbefinnande avhandlas.”

Hitta hela guiden här

Albertshoj_outdoor_evening_square

 

CIE S 026
STANDARDEN FÖR BELYSNINGSMÄTNINGAR

CIE S 026 har utarbetats av Commission Internationale de l'Éclairage (Internationella kommissionen för belysning) och fokuserar på metoder för mätning och utvärdering av ljus och färg. Denna standard erbjuder exakta riktlinjer för mätning av ljusstyrka, färgtemperatur, färgåtergivning och andra viktiga parametrar. CIE S 026 är central för att säkerställa noggranna och pålitliga mätningar, vilket är avgörande för design och kontroll av belysningskvalitet.

Standarden fokuserar också på mätning av icke-visuella effekter och ljusets påverkan på människokroppen. Metoden för att mäta kallas Melanopic EDI – även känd som M-EDI. EDI står för Equivalent Daylight Illuminance. Skalan gör det möjligt för oss att säkerställa att belysningsmiljön vi befinner oss i tar hänsyn till våra grundläggande behov av en ljus-mörker cykel – en god dygnsrytmförankring. Läs mer om M-EDI här

CIE

 

HÄLSA PÅ ARBETSPLATSEN

Standarderna får allt mer fokus på att säkerställa hälsan genom belysning och vilken betydelse belysningen har för människors hälsa. Främst beaktas de visuella effekterna, men M-EDI är ett viktigt steg för att inkludera de icke-visuella effekterna i kraven för belysning. Det krävs ännu större fokus, eftersom vi idag tillbringar mer än 90% av tiden inomhus och mycket av den tiden äger rum på vårt arbete.

Vi vet att människans fysiologi och beteende är anpassat för en växling mellan ljus och mörker under 24 timmar och för olika daglängder under året. Människan är genetiskt programmerad för att vara dagaktiv för att maximera sin kognitiva och fysiologiska förmåga under dagen, med hög energimobilisering, medan cellreparation, tillväxt och återhämtning når sin höjdpunkt på natten. För att kroppen ska anpassas till dygnet har vi ljussensorer i näthinnan i ögat, från vilka signaler skickas vidare till tallkottkörteln, som producerar hormonet melatonin, ett hormon som reglerar dygnsrytmen. Melatonin sprids via blodomloppet till alla kroppens celler, som genom melatoninreceptorer kan anpassa sina endogena rytmer till dygnet. Melatonin har därför en central betydelse för reglering av biologiska rytmer.

Detta innebär att ljuset vi som människor exponeras för tolkas i kroppen för att reglera dygnsrytmen. När vi vistas utomhus påverkas vi naturligt av ljuset, men inomhus är vi beroende av artificiella ljuskällor för att kunna se och för att ge kroppen tillräcklig ljusexponering, vid rätt tidpunkt. Eftersom vi tillbringar 90% av tiden inomhus är kraven på belysning viktigare än någonsin.

Om belysningen inte är optimal försämras vår hälsa, välbefinnande och därmed produktivitet. Med optimal belysning kommer vi istället att uppleva mindre trötthet, stress och huvudvärk samt ökad koncentration och mer energi.

GLOWLight_square_600x600 pix

 

Sverige

NATIONELLA KRAV, LAGSTIFTNING OCH REGLER

I Sverige finns det ett antal ytterligare krav och regler som måste följas när det gäller belysning i byggprojekt. Överensstämmelse med dessa standarder, regler och krav är obligatoriskt och kan leda till betydande böter vid inspektion om de inte följs.

  • Arbetsmiljöverket
  • Boverket
  • Myndigheten för arbetsmiljökunskap

ARBETSMILJÖVERKET

På Arbetsmiljöverkets webbplats har de samlat regler och krav för inomhusbelysning. De skriver bland annat:

"Nya behov av föreskrifter Det finns flera skäl till att se över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dagsljus. Bland annat är den nuvarande inspektionen och bedömningen av ljus på arbetsplatsen lite föråldrad eftersom det finns nya och mer individcentrerade metoder. Dessutom finns trender i byggprocessen med betoning på energieffektivitet och ytmaximering, vilket reducerar dagsljusintaget, till exempel genom att bygga hus med mindre fönster. Likaså vistas befolkningen allt mer inomhus och blir mer beroende av elektriskt ljus, vilket är skadligt för folkhälsan. Den främsta risken är störningar av dygnsrytmen, vilket försämrar återhämtande sömn, ökar symtom på depression och ökar dagtidströtthet. Detta leder i sin tur till större risk för olyckor och reducerad uppmärksamhet. Därmed ökar betydelsen av ljusförhållanden på arbetsplatsen eftersom de flesta arbetar under dygnets ljusa timmar. Samtidigt finns ny teknik som gör det möjligt att digitalisera, styra och implementera en mer dagsljuslik belysning som har större biologisk påverkan. Forskningen har under senare år gett ny förståelse för människans beroende av ljus för att upprätthålla god hälsa, vilket speciellt uppmärksammas i rapporten."

Läs mer här

BOVERKET

Boverket har, liksom Arbetsmiljöverket, beskrivit regler och krav för inomhusbelysning i byggprojekt. De skriver bland annat:
"6:321 - Belysning anpassad till den avsedda användningen ska kunna anordnas i byggnaders alla utrymmen. Kravet gäller byggnaden som helhet. Allmänt råd SS-EN 12464-1 kan användas vid belysningsplanering av arbetsplatser inomhus.

Läs mer här

MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAP

I Riktlinjer för synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen har de beskrivit regler för både dygnsrytmljus och krav på belysningen på operationssalar.

Läs mer här och ladda ner riktlinjerna

Kontakta oss

BEHÖVER MER KUNSKAP?

Om du vill lära dig mer om belysningsstandarder och vad du bör tänka på när du har ett belysningsprojekt, kontakta vår expert för mer information.
TOUCH
GREGER JOHANSSON Senior Sales and Relations Manager, Sverige
GREGER JOHANSSON Senior Sales and Relations Manager, Sverige