Skip to content

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Chromaviso AB, Juni 2020

1. TILLÄMPNING

1.1 Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor ([april 2016]) för Chromaviso A/S (nedan kallat Chromaviso) gäller alla leveranser av belysningsutrustning och reservdelar i den omfattning som villkoren inte uttryckligen har ändrat (helt eller delvis) genom annan skriftlig överenskommelse.

1.2 Köparens eventuella särskilda inköpsvillkor eller särskilda krav beträffande de köpta produkterna, som t.ex. kan vara nämnda i köparens order eller i köparens allmänna inköpsvillkor, är inte bindande för Chromaviso om inte Chromaviso skriftligt har godkänt sådana särskilda villkor.

1.3 Chromaviso är på inget sätt ansvarig för rådgivning som inte har en direkt koppling till Chromavisos produkter.

1.4 Köparen är fullt ansvarig för val av produkter. Därutöver är köparen ansvarig för att de levererade produkterna är funktionsdugliga tillsammans med köparens produkter och i den driftsmiljö som köparen har påtänkt, och för att köparen som helhet kan uppnå de förväntade resultaten med produkterna. Chromaviso har endast (gemensamt) ansvar för detta om Chromaviso uttryckligen har garanterat ett specifikt resultat i köpeavtalet eller orderbekräftelsen.

2. AVTALETS INGÅENDE

2.1 Ett slutgiltigt försäljningsavtal anses endast gälla när Chromaviso har skickat en skriftlig bekräftelse på ordern till köparen.

2.2 Om köparen anser att villkoren i Chromavisos orderbekräftelse skiljer sig från de avtalade villkoren ska köparen utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela Chromaviso detta.

2.3 Offerter från Chromaviso gäller i 90 dagar från dateringsdatum om inte annat har avtalats mellan avtalsparterna. Offerter är baserade på nettoprisindex från dateringsdatum och kan justeras vid ändringar på +/- 3% av avtalsparterna.

3. TEKNISKA DOKUMENT

3.1 Eventuella ritningar och tekniska dokument som skickats till köparen före eller efter avtalets ingående förblir Chromavisos egendom och får inte användas för andra ändamål än de föreskrivna och får ej heller kopieras, återges, överföras eller på annat sätt lämnas vidare till tredje man utan Chromavisos skriftliga samtycke i förväg.

4. LEVERANS

4.1 Leveransvillkoren är fritt fabrik [ADRESS] (Incoterms 2010), dock ska Chromaviso inte betala kostnader för nödvändig emballering i samband med köparens övertagande av de köpta produkterna. Chromaviso bestämmer emballeringens art och kvalitet. Emballaget kan inte returneras.

4.2 Leveranstiden anges efter Chromavisos bästa uppskattning och är inte bindande för Chromaviso, om det inte uttryckligen har avtalats en fast leveranstid.

4.3 En uttryckligt avtalad leveranstid skjuts upp med det antal dagar som går från avtalets ingående till den tidpunkt då Chromaviso har fått alla tekniska specifikationer och andra nödvändiga upplysningar från köparen och köparen har uppfyllt alla nödvändiga formaliteter och/eller avtalade villkor.

5. FÖRSENING

5.1 Om leveransen är försenad och Chromaviso är ansvarig för förseningen, har köparen rätt att kräva leverans genom skriftligt meddelande till Chromaviso. Detta är dock betingat av att köparen fastställer en slutlig frist på minst 20 arbetsdagar inom vilka leverans ska ske, vilket således indikerar att köparen har för avsikt att häva kontraktet om leverans inte har skett inom fristen. Köparen är endast berättigad att häva kontraktet om leveransen inte har skett inom denna frist.

5.2 Bortsett från rätten till hävning i punkt 5.1 har köparen ingen ytterligare rätt att åberopa avtalsbrott på grund av försening och har därför heller ingen rätt att ställa ersättningskrav av något slag, bland annat driftstopp m.m. till följd av förseningen.

6. INSTALLATION OCH UTBILDNING

6.1 Alla installationer görs på köparens räkning och enligt Chromavisos allmänna installationsbestämmelser.

6.2 För utbildning och instruktion, som ges till köparens eller köparens kunders anställda, i handhavande av de köpta produkterna gäller särskilt avtal och särskild betalning. Om inte annat är avtalat skriftligt ges utbildning och instruktion enligt Chromavisos aktuella prislista.

7. TESTKÖRNING OCH ÖVERLÄMNANDE

7.1 Om Chromaviso har accepterat att utföra installationen ska det göras en testkörning efter avslutad installation. Köparen ska vara på plats under testkörningen och genomföra en undersökning av de köpta produkterna.

7.2 I samband med testkörningen tar Chromaviso fram ett överlämningsprotokoll som köparen ska underteckna, kompletterat med köparens eventuella förtydligande kommentarer.

7.3 Om köparen inte skriver under det i punkt 7.2 nämnda överlämnandeprotokollet kan Chromaviso välja att antingen anse köparens användning av de köpta produkterna som jämställt med behörigt överlämnande eller att skicka ett överlämnandemeddelande till köparen. Om köparen inte inom två veckor efter datumet för meddelande om överlämnande kommer med konkreta orsaker till att överlämnandeprotokollet inte undertecknats anses överlämnandet vara genomfört enligt innehållet i meddelandet om överlämnande. Om köparen har börjat använda de köpta produkterna anses överlämnandet vara genomfört, oavsett om sådana konkreta orsaker har meddelats Chromaviso eller ej.

8. GARANTI

8.1 Chromaviso lämnar garanti på egentliga fabrikationsfel på nya produkter.

Se den fullständiga beskrivningen av våra garantivillkor här

9. FEL OCH BRISTER

9.1 Om köparen konstaterar fel eller brister ska detta skriftligt meddelas Chromaviso med beskrivning och specifikation över påstådda fel och brister samt konsekvenserna för köparens bruk av de köpta produkterna. Alla reklamationer ska vara Chromaviso tillhanda senast sju dagar efter att felen eller bristerna har eller borde ha konstaterats. Vid undanlåtenhet förlorar köparen rätten att åberopa avtalsbrott.

9.2 Alla reklamationer, oavsett slag, ska under alla omständigheter ha presenterats för Chromaviso senast 12 månader efter leveranstidpunkten, varefter köparen inte längre är har rätt att reklamera.

9.3 Om Chromaviso börjar en diskussion av faktiska förhållanden med köparen beträffande krav som har ställts för sent, betyder detta inte att Chromaviso ger avkall på rätten att senare göra gällande att köparen har ställt sitt krav för sent.

9.4 Om köparen har valt att själv utföra installationen och inkörningen, och/eller om köparen påpekar fel eller brister som Chromaviso inte kan göras ansvarig för, har Chromaviso rätt att fakturera köparen för arbete och kostnader som har påförts Chromaviso som följd av kravet.

9.5 Om köparen påvisar fel eller brister, som kan göras gällande mot Chromaviso, har Chromaviso rätt och skyldighet att välja mellan att leverera ersättning, att avhjälpa felet eller bristen eller att erbjuda köparen ett motsvarande avdrag på köpesumman, varefter felet eller bristen ska anses vara helt avhjälpt.

9.6 Vid fel i en del avhjälps felet av Chromaviso genom att Chromaviso levererar en ny del till köparen mot retur av den med fel behäftade delen. Den med fel behäftade delen är härefter Chromavisos egendom. Reklamationsperioden specificerad i punkt 9.2 gäller också denna nya del.

9.7 Eventuella kostnader för resa, kost och logi som uppstår i samband med avhjälpning av fel och brister som konstateras efter överlämnandet, bärs av köparen.

9.8 Om Chromaviso inte inom 30 dagar efter klarläggandet av frågan om krav har uppfyllt sina förpliktelser som angivet i punkt 9.5 och 9.6 är köparen berättigad till att genom skriftligt meddelande till Chromaviso fastställa en rimlig frist inom vilken felen ska åtgärdas. Om Chromaviso inte uppfyller sina skyldigheter inom en sådan frist, har Chromaviso rätt och skyldighet att efter eget val antingen meddela ett motsvarande avdrag på det avtalade priset eller at acceptera att den med fel behäftade delen tas i retur.

9.9 Köparen kan inte åberopa andra avtalsbrott än vad som framgår av ovan nämnda villkor, och köparen kan således inte ställa ersättningskrav för någon som helst förlust. Chromaviso är under inga omständigheter ansvarig, ej heller vid grov oaktsamhet, för driftstopp, förlorad förtjänst, följdskador eller någon annan form för indirekt förlust.

10. BETALNINGSVILLKOR OCH ÄGANDERÄTT

10.1 Fakturor från Chromaviso ska betalas inom tjugo (20) dagar från fakturadatum eller de i anbudet/orderbekräftelsen angivna betalningsvillkoren.

10.2 Om betalningsfristen överskrids kan Chromaviso kräva avgift och räntor enligt räntelagen.

10.3 Köparen kan inte innehålla betalningar eller moträkna utestående krav på Chromaviso som inte har godkänts av Chromaviso. I motsatt fall bortfaller köparens samtliga befogenheter att bryta avtalet.

10.4 De sålda produkterna förblir Chromavisos egendom tills full betalning har erlagts.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Följande omständigheter medför ansvarsfrihet för Chromaviso, om sådana omständigheter inträffar efter avtalets ingående och förhindrar eller skjuter upp avtalets fullföljande:

11.2 Krig och mobilisering, uppror och oroligheter, naturkatastrofer, strejk och lockout, varubrist samt försening av eller brist i leveranser från underleverantörer, brand, bristande transportmöjligheter, valutarestriktioner, import- och exportrestriktioner eller andra omständigheter som Chromaviso inte råder över.

11.3 I samband med nämnda omständigheter har Chromaviso rätt att annullera ordern eller delar av ordern utan att detta betraktas som avtalsbrott, eller att leverera produkterna när hindren är undanröjda. Om punkt 11.2 skulle ge anledning till prisökningar på inköpspriser, har också Chromaviso rätt att höja priset för kunden.

12. KRÄNKNING AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

12.1 Om en kompetent domstol finner att en produkt eller en eller flera delar av produkten kränker tredje mans patent, bruksmodell, mönster eller annan immateriell rättighet, kan Chromaviso efter eget val

(a) åstadkomma rättighet för kunden och dennes kunder att fortsatt använda produkterna,

(b) ersätta produkterna med icke-kränkande produkter,

(c) ändra produkterna eller, om ändrin- gen inte kräver särskild kunskap, leverera delar till kunden som gör att denne kan ändra produkten för egen räkning så att en kränkning undviks, eller

(d) kalla tillbaka produkterna. Om Chromaviso beslutar att kalla tillbaka produkterna betalar Chromaviso tillbaka köpesumman till kunden, med avdrag för ett rimligt belopp på grund av ålder, slitage och skick om produkterna har levererats till kunden under de närmast föregående tre åren. Om produkterna har levererats till kunden före de närmast föregående tre åren är Chromaviso inte återbetalningsskylding. Villkorens punkt 12.1 utgör Chromaviso s maximala ansvar för kränkningen av immateriella rättigheter.

13. PRODUKTANSVAR

13.1 Chromaviso är endast ansvarig för sakskada enligt de tvingande bestämmelserna i produktansvarslagen. Chromaviso frånskri- ver sig ansvar för sakskada på alla andra grunder. Chromavisos ansvar omfattar inte ansvar för förmögenhetsförlust, bland annat driftstopp, tidsförlust, förlorad förtjänst eller liknande indirekt förlust.

13.2 I den omfattning Chromaviso måste ikläda sig produktansvar mot tredje man för skador och förluster som Chromaviso enligt punkt 13.1 inte är ansvarig för inför köparen, är köparen skyldig att hålla Chromaviso skadefri.

13.3 Köparen informerar Chromaviso skriftligt och utan onödigt dröjsmål om köparen får kännedom om omständigheter som utgör ett produktansvar för Chromaviso.

13.4 Säljaren är skyldig att acceptera en rättssak mot honom vid samma domstol som behandlar en sak mot Chromaviso om produktansvar. Dock kan Chromaviso besluta att det interna förhållandet mellan köparen och Chromaviso ska avgöras enligt punkt 16.

14. ELEKTRONIKAVFALL

14.1 Kunder som köper elektrisk och elektronisk utrustning av Chromaviso i syfte att sälja utrustningen vidare inom Europeiska unionen är ansvariga för avfallshantering och bortskaffande av sådan utrustning enligt gällande nationell lagstiftning och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/96/EF av 27 januari 2003 om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

15. PARTIELL OGILTIGHET

15.1 Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor visar sig vara ogiltiga eller icke-tvingande, ska detta inte beröra övriga villkor. I detta fall ska bestämmelsen eller bestämmelserna ersättas av en eller flera motsvarande giltiga och tvingande bestämmelser som ligger så nära den eller de ogiltiga eller icke-tvingande bestämmelsernas syfte och juridiska status som möjligt.

16. TVIST

16.1 Varje tvist som kommer av parternas avtal, bland annat dessa försäljnings- och leveransvillkor och frågor om produktansvar, ska avgöras efter dansk rätt. Dansk rätts internationella privaträttsliga regler, bland annat CISG, gäller dock inte.

16.2 Skiljedomstol är enligt detta avtal Chromaviso s tingsrätt. Alternativt kan Chromaviso dock välja att stämma köparen vid dennes tingsrätt eller kräva att en tvist ska avgöras genom skiljedom enligt Det Danske Voldgiftsinstituts regler. Bägge parter har rätt att utpeka en skiljeman och skiljenämnden ska ha säte i Århus.