Skip to content

GARANTIVILLKOR

Chromaviso AB, Juni 2020

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1 Chromaviso AB och Chromaviso A/S (nedan kallad Chromaviso) ger garanti till kunden av varje produkt, som omfattar nedanstående garantibestämmelser och uppfyller de krav som är upplysta i detta brev.

1.2 Garantin är gällande för de produkter som är installerade i EU eller EFTA-länder och endast om produkten fortsatt sitter på sin originella installationsplats under den tidsperioden där eventuellt fel eller brist uppstår.

1.3 Garantin täcker alla produkter fakturerade från Chromaviso, från och med januari 2020.

2. GARANTINS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

2.1 Chromaviso garanterar att produkten, inklusive de individuella, strukturella delarna, är utan produktions- och materiella fel, innanför garantiperioden beskriven i punkt 5.

2.2 De grundläggande förutsättningarna för garantins giltighet är korrekt installation, användning och underhåll av produkten, enligt den tekniska dokumentationen. Användning av produkten ska följa installationslandets lagkrav.

2.3 Garantin täcker inte följande:

2.3.1 Allmänt slitage, repor, korrosion och andra fel och brister som uppstått på grund utav mekanisk användning

2.3.2 Förhållande som är utanför Chromaviso’s kontroll, såsom

  • Väderförhållande, stöld och vandalism
  • Okorrekt lagring, felaktig installation och hantering
  • Ej auktoriserad modifiering eller reparation av produkten
  • Omgivelsestemperaturer som överstiger det maximala 40°C
  • Över- eller felspänning

2.4 Garantin täcker vid en nominell felfrekvens på 0 % vid en brinntid på upp till 8.760 (8.784) timmar per år.

2.5 Det är ingen registreringsplikt på produkterna.

3. ÅBEROPELSE AV GARANTIKRAV

3.1 Reklamation enligt närvarande garantivillkor ska skickas till Chromaviso, i form av ett fysiskt brev eller e-mail, till adressen:

Chromaviso A/S
Finlandsgade 25A, 8200 Aarhus N
e-mail: support@chromaviso.com

3.2 Reklamation ska ske så fort som möjligt och senast 15 arbetsdagar efter att fel eller brist har uppstått. Upplysningen ska uföras som en Return Material Authorization (RMA), och innehålla en uförlig beskrivning av fel/brist. Ett RMA- nummer kan erhållas vid upplysning till tidigare nämnd e-mailadress.

3.3 På Chromaviso efterfrågan är kunden förpliktigad till att framsända den defekta produkten, till Chromaviso, för inspektion och reparationer av felen eller bristen.

4. OMFÅNG AV TJÄNSTEN

4.1 Om produkten är defekt, är Chromaviso berättigade och förpliktade till, efter eget val, att uföra en av följande handlingar:

a)    Reparation med liknande nya eller återvunna, testade komponenter
b)    Ersättning med ny produkt

Reservation för eventuella avvikelser i utseende och output, vid användning av nya komponenter, grundade av den teknologiska utvecklingen.

4.2 I förbindelse med reklamation framsändes defekta produkter till Chromaviso. Handlar det om seriefel eller styrningsfel kan reparationen företas hos kunden. Beslutet därpå tas efter RMA är mottaget.

4.3 Vid det tillfälle, där en produkt är defekt, står Chromaviso ansvariga för omkostnader förbundna med reparation av felen. Om det inte är fel på produkten, står kunden själv för alla omkostnader i förbindelse med reparationen.

4.4 Kunden kan erbjudas en låneprodukt under reparationsperioden, så att driften kan fortsätta. Kunden faktureras för låneprodukten och krediteras, när låneprodukten är returnerad till Chromaviso.

4.5 Kunden står själv för alla omkostnader förbundna med nedtagning, frakt och återinstallation, inkluderat arbetstid och specialutrustning använt i processen.

4.6 I förbindelse med reparation bevarar produkten sin ursprungliga garantiperiod.

5. GARANTINS VARAKTIGHET

5.1 Garantiperioden startar från och med den tekniska idrifttagningen, dock maximalt 3 månader efter fakturerings- perioden.

5.2 Garantiperioden är beroende av produkttyp vilket följer:

5 år för belysningsarmaturer: kabinett och LED-modul ≥ 50.000 brinntimmar, se produktdatabladet

3 år för belysningsarmaturer: kabinett och LED-modul < 50.000 brinntimmar, se produktdatabladet

2 år för LED-drivers, systemkomponenter, betjäningar, slitdelar och övriga delar

6. ÖVERFÖRING

6.1 Garantin gäller endast för produkter, som förblir installerade på deras ursprungliga installationsplats.