Skip to content

GARANTIBETINGELSER

Chromaviso A/S, version af Juni 2020

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1 Chromaviso A/S og Chromaviso AB (herefter benævnt Chromaviso) yder garanti til kunden af ethvert produkt, der er omfattet af nedenstående garanti bestemmelser og opfylder de krav, som er oplyst i denne skrivelse.

1.2 Garanti en er gældende for produkter, som er installeret i EU eller EFTA-landene og kun så længe produkterne fortsat sidder på deres oprindelige installationssted på det tidspunkt, hvor en eventuel fejl eller mangel opstår.

1.3 Garanti en dækker alle produkter faktureret fra Chromaviso, fra og med januar 2020.

2. GARANTIENS ANVENDELSESOMRÅDE OG GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER

2.1 Chromaviso garanterer at produktet, inklusiv dets individuelle, strukturelle dele, er uden produktions- og materialefejl, indenfor garantiperioden beskrevet i punkt 5.

2.2 De grundlæggende forudsætninger for garantiens gyldighed er korrekt installation, brug og vedligehold af produktet, i henhold til den tekniske dokumentation. Anvendelse af produktet skal til enhver tid følge installationslandets lovkrav.

2.3 Garantien dækker ikke følgende:

2.3.1 Almindelig slitage, ridser, korrosion og andre fejl og mangler opstået som følge af mekanisk slid. 

2.3.2 Forhold som er udenfor Chromaviso’s kontrol, såsom
  • Vejrforhold, tyveri og hærværk
  • Ukorrekt opbevaring, forkert installation og håndtering
  • Uautoriseret modificering eller reparation af produktet.
  • Omgivelsestemperaturer som overstiger de maksimale 40°C
  • Over- eller fejlspænding

2.4 Garantien dækker ved en nominel fejlrate på 0% ved en brændetid på op til 8.760 (8.784) timer pr. år.

2.5 Der er ingen registreringspligt af produkterne.

3. PÅBERÅBELSE AF GARANTIKRAV

3.1 Reklamation i henhold til nærværende garantibetingelser skal sendes til Chromaviso, som fysisk brev eller e-mail, til adressen:

Chromaviso A/S
Finlandsgade 25A, 8200 Aarhus N
e-mail: support@chromaviso.com

3.2 Reklamation skal ske hurtigst muligt og senest 15 arbejdsdage efter at fejlen eller manglen er opdaget. Henvendelsen skal udføres som en Return Material Authorization (RMA) og indeholde en udførlig fejlbeskrivelse. Et RMA-nummer kan erhverves ved henvendelse til førnævnte e-mailadresse.

3.3 På Chromaviso’s forlangende er kunden forpligtet til at fremsende det fejlbehæftede produkt, til Chromaviso, for inspektion og udbedring af fejlen eller manglen.

4. OMFANG AF TJENESTEN

4.1 Hvis produktet er fejlbehæftet, er Chromaviso berettiget og forpligtet til, efter eget valg, at udføre en af følgende udbedrende handlinger:

a) Reparation med tilsvarende nye eller genanvendte, gennemtestede komponenter

b) Udskiftning med nyt produkt

Der tages forbehold for afvigelser i udseende og output, ved brug af nye komponenter, grundet den teknologiske udvikling.

4.2 I forbindelse med reklamation fremsendes det/de fejlbehæftede produkt(er) til Chromaviso. Er der tale om en seriefejl eller en styringsfejl kan udbedringen foretages hos kunden. Beslutning herom træffes efter modtagelse af RMA.

4.3 I de tilfælde, hvor et produkt er fejlbehæftet, forestår Chromaviso omkostningerne forbundet med udbedring af fejlen. Hvis der ikke er nogen fejl på produktet, forestår kunden selv alle omkostninger forbundet med reklamationen.

4.4 Kunden kan tilbydes låneprodukt i udbedringsperioden, således at drift en kan fortsætte. Kunden faktureres for
låneproduktet og krediteres, når låneproduktet er returneret til Chromaviso.

4.5 Kunden forestår selv alle omkostninger forbundet med nedtagning, forsendelse og geninstallation, herunder arbejdstid og specialudstyr anvendt hertil.

4.6 I forbindelse med reparation bevarer produktet sin oprindelige garantiperiode.

5. GARANTIENS VARIGHED

5.1 Garantiperioden starter fra det tekniske idriftsættelsestidspunkt, dog maksimalt 3 måneder efter faktureringsdatoen.

5.2 Garantiperioden varierer afhængig af produkttypen og lyder som følger:

5 år for belysningsarmaturer: kabinet og LED-modul ≥ 50.000 brændetimer jf. produktdatabladet

3 år for belysningsarmaturer: kabinet og LED-modul < 50.000 brændetimer jf. produktdatabladet

2 år for LED-drivere, systemkomponenter, betjeninger, sliddele og øvrige dele.

6. OVERFØRSEL

6.1 Garantien gælder kun for produkter, som forbliver installeret på deres oprindelige installationssted.