Skip to content

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Opdateret 01.07.23

1. PRÆAMBEL

1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser ([april 2020]) for Chromaviso A/S (herefter kaldet Chromaviso) finder anvendelse på enhver levering af belysningsudstyr og reservedele i det omfang, betingelserne ikke udtrykkeligt er ændret (helt eller delvist) ved anden skriftlig aftale.

1.2 Købers eventuelle særlige købsbetingelser eller særlige krav vedrørende de købte produkter, som f.eks. kan være nævnt i købers ordre eller i købers almindelige købsbetingelser, er ikke bindende for Chromaviso, medmindre Chromaviso skriftligt har godkendt sådanne særlige vilkår.

1.3 Chromaviso er på ingen måde ansvarlig for rådgivning, der ikke har en direkte tilknytning til Chromavisos produkter.

1.4 Køber er fuldt ansvarlig for valg af produkter. Derudover er køber ansvarlig for, at de leverede produkter er funktionsdygtige sammen med købers produkter og i det driftsmiljø, som køber har påtænkt, og for, at køber som helhed kan opnå de forventede resultater med produkterne. Chromaviso har kun (fælles) ansvar for dette, hvis Chromaviso udtrykkeligt har garanteret et specifikt resultat i købsaftalen eller ordrebekræftelsen.

2. AFTALENS INDGÅELSE

2.1 En endelig salgsaftale anses kun for gyldig, når Chromaviso har fremsendt en skriftlig bekræftelse på ordren til køber, eller der foreligger skriftlig ordre på mail fra kunden, eller særskilt købskontrakt er ligeledes bindende.

2.2 Hvis køber mener, at betingelserne i Chromavisos ordrebekræftelse adskiller sig fra de aftalte betingelser, skal køber uden unødigt ophold give Chromaviso skriftlig meddelelse herom.

2.3 Ved eventuel annullering af ordre skal annulleringen foretages skriftligt. Chromaviso forbeholder sig retten til at kræve afbestillingsgebyr på 25-100% afhængigt af tidspunkt for annullering.

2.4 Tilbud fra Chromaviso er gældende i 30 dage fra tilbuddets skriftlige udstedelse såfremt andet ikke er aftalt imellem aftaleparterne. Tilbud er baserede på nettoprisindeks fra tilbuddets dateringsdato og kan justeres ved ændringer på +/- 3% af aftaleparterne.

3. TEKNISKE DOKUMENTER

3.1 Eventuelle tegninger og tekniske dokumenter fremsendt til køber før eller efter kontraktens indgåelse forbliver Chromavisos ejendom og må ikke benyttes til andre formål end de foreskrevne og må ej heller kopieres, gengives, overføres eller på anden måde videregives til tredjemand uden Chromavisos forudgående skriftlige samtykke.

4. LEVERING

4.1 Leveringsbetingelsen er ex works [ADRESSE] (Incoterms 2010), dog skal Chromaviso ikke betale omkostninger for nødvendig emballering i forbindelse med købers overtagelse af de købte produkter. Chromaviso bestemmer emballeringens art og kvalitet. Emballagen kan ikke returneres.

4.2 Leveringstidspunktet angives efter Chromavisos bedste skøn og er ikke bindende for Chromaviso, medmindre der udtrykkeligt er aftalt et fast leveringstidspunkt.

4.3 Et udtrykkeligt aftalt leveringstidspunkt kan udsættes med det antal dage, der går fra kontraktens indgåelse indtil det tidspunkt, hvor Chromaviso har modtaget alle tekniske specifikationer og andre nødvendige oplysninger fra køber, og køber har opfyldt alle nødvendige formaliteter og/eller aftalte vilkår.

5. FORSINKELSE

5.1 Hvis der sker forsinkelse af leveringen, og Chromaviso er ansvarlig for forsinkelsen, er køber berettiget til at kræve levering ved skriftlig meddelelse til Chromaviso. Dette er dog betinget af, at køber fastsætter en endelig frist på mindst 20 arbejdsdage, inden for hvilken levering skal finde sted, hvilket således indikerer, at køber har til hensigt at ophæve kontrakten, hvis levering ikke har fundet sted inden for fristen. Køber er kun berettiget til at ophæve kontrakten, hvis leveringen ikke har fundet sted inden for denne frist.

5.2 Bortset fra retten til ophævelse i pkt. 5.1 har køber ingen yderligere ret til at påberåbe sig misligholdelse af kontrakten grundet forsinkelse og har derfor heller ingen ret til at gøre erstatningskrav af nogen art gældende, herunder for driftstab m.v., som følge af forsinkelsen. 

6. INSTALLATION OG UDDANNELSE

6.1 Alle installationer foretages for købers regning og i overensstemmelse med Chromavisos almindelige installationsbetingelser.

6.2 Uddannelse og instruktion, som gives til købers eller købers kundes ansatte, i brugen af de købte produkter er underlagt særskilt aftale og betaling. Medmindre andet er aftalt skriftligt, gives uddannelse og instruktion i overensstemmelse med Chromavisos prisliste, som er gældende på det pågældende tidspunkt.  

7. TESTKØRSEL OG AFLEVERING

7.1 Hvis Chromaviso har accepteret at udføre installationen, skal der gennemføres en testkørsel, når installationen er fuldført. Køber skal være til stede under testkørslen og udføre en undersøgelse af de købte produkter.

7.2 I forbindelse med testkørslen udarbejder Chromaviso en afleveringsprotokol, som køber skal underskrive, suppleret af købers eventuelle uddybende kommentarer.

7.3 Hvis køber ikke underskriver den i pkt. 7.2 nævnte afleveringsprotokol, kan Chromaviso vælge enten at anse købers anvendelse af de købte produkter som værende ensbetydende med behørig aflevering eller at fremsende en afleveringsmeddelelse til køber. Hvis køber ikke inden for to uger efter datoen for afleveringsmeddelelsen fremkommer med konkrete årsager til den manglende underskrivelse af afleveringsprotokollen, anses afleveringen som værende gennemført i overensstemmelse med indholdet i afleveringsmeddelelsen. Hvis køber er begyndt at anvende de købte produkter, anses afleveringen som værende gennemført, uanset om sådanne konkrete årsager er fremsendt til Chromaviso eller ej.

8. GARANTI

8.1 Chromaviso udsteder en garanti på nye produkter for egentlige fabrikationsfejl.  

Se den fulde beskrivelse af vores garantibetingelser her

9. MANGLER

9.1 Konstaterer køber mangler, skal køber ved skriftlig meddelelse til Chromaviso beskrive og specificere den mangel, der gøres gældende, samt konsekvenserne for købers brug af de købte produkter. Ethvert mangelkrav skal være modtaget hos Chromaviso senest syv dage efter, at en sådan mangel er eller burde have været konstateret. Hvis køber undlader dette, mister køber retten til at påberåbe sig misligholdelse af aftalen.

9.2 Ethvert mangelkrav, uanset art, skal under alle omstændigheder være gjort gældende senest 12 måneder efter leveringstids- punktet, hvorefter køber ikke længere er berettiget til at gøre mangler gældende.

9.3 Hvis Chromaviso påbegynder drøftelser af faktiske forhold med køber vedrørende krav, som er blevet fremsat for sent, betyder dette ikke, at Chromaviso giver afkald på retten til efterfølgende at gøre gældende, at køber har fremsat sit krav for sent.

9.4 Hvis køber har valgt selv at udføre installationen og indkøringen, og/eller hvis køber gør mangler gældende, som Chromaviso ikke kan gøres ansvarlig for, er Chromaviso berettiget til at fakturere køber for arbejde og udgifter, som er blevet påført Chromaviso som følge af kravet.

9.5 Hvis køber påviser mangler, som kan gøres gældende over for Chromaviso, er Chromaviso berettiget og forpligtet til at vælge mellem at foretage erstatningslevering, at afhjælpe manglen eller at tilbyde køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvorefter manglen skal anses for at være fuldt ud afhjulpet.

9.6 I tilfælde af fejl ved en del udbedres manglen af Chromaviso ved, at Chromaviso leverer en ny del til køber mod returnering af den fejlbehæftede del. Den fejlbehæftede del er herefter Chromavisos ejendom. Reklamationsperioden specificeret i pkt. 9.2 gælder også denne nye del.

9.7 Eventuelle rejse- og opholdsudgifter, som måtte opstå i forbindelse med afhjælpningen af mangler konstateret efter gennemfø- relsen af afleveringsproceduren, bæres af køber.

9.8 Hvis Chromaviso ikke, inden for en frist på 30 dage efter afklaringen af spørgsmålet om krav, har opfyldt sine forpligtelser som angivet i pkt. 9.5 og 9.6, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Chromaviso at fastsætte en rimelig frist, inden for hvilken manglerne skal udbedres. Hvis Chromavisos forpligtelser ikke er opfyldt inden udløbet af en sådan frist, er Chromaviso berettiget og forpligtet til efter eget valg enten at meddele et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris eller at acceptere, at den fejlbehæftede del tages retur.

9.9 Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af ovennævnte betingelser, og køber kan således ikke gøre erstatningskrav for tab af nogen art gældende. Chromaviso er under ingen omstændigheder ansvarlig, heller ikke ved grov uagtsomhed, for driftstab, tabt fortjeneste, følgeskader eller nogen anden form for indirekte tab. 

10. BETALINGSBETINGELSER OG EJENDOMSRET

10.1 Fakturaer fra Chromaviso skal betales inden tyve (20) dage fra fakturadatoen eller de i tilbuddet/ordrebekræftelse anførte betalingsbetingelser.

10.2 Ved overskridelse af betalingsfristen kan Chromaviso opkræve gebyr og morarenter i henhold til Renteloven.

10.3 Køber kan ikke tilbageholde betaling eller foretage modregning af betalinger i påståede udestående krav mod Chromaviso, som ikke er godkendt af Chromaviso. I modsat fald bortfalder samtlige købers misligholdelsesbeføjelser.

10.4 De solgte produkter forbliver Chromavisos ejendom, indtil den fulde betaling er erlagt.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Chromaviso, hvis sådanne omstændigheder indtræder efter kontraktens indgåelse og forhindrer eller udsætter opfyldelsen af kontrakten:

11.2 Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, vareknaphed samt forsinkelse af eller mangler ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende   transportmuligheder,   valutarestriktioner,   import- og eksportrestriktioner eller andre omstændigheder, som Chromaviso ikke er herre over.

11.3 I disse tilfælde er Chromaviso berettiget til at annullere ordren eller dele af ordren, uden at dette betragtes som misligholdelse af kontrakten, eller til at levere produkterne, når forhindringen ikke længere er til stede. Skulle pkt. 11.2 give anledning til pris forhøjelser på kostpriser, er Chromaviso ligeledes i sin ret til at forhøje prisen til kunden.

12. KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER

12.1 Hvis en kompetent domstol finder, at et produkt eller en eller flere dele heraf krænker en tredjemands patent, brugsmodel, mønster eller anden immateriel rettighed, kan Chromaviso efter eget valg

(a) tilvejebringe en ret for kunden og dennes kunder til fortsat at anvende produkterne,

(b) erstatte produkterne med ikke-krænkende produkter,

(c) ændre produkterne eller, hvis ændringen ikke kræver særlig viden, levere dele til kunden, som sætter denne i stand til at ændre produktet for egen regning, således at en krænkelse undgås, eller

(d) tilbagekalde produkterne. Hvis Chromaviso beslutter at tilbagekalde produkterne, tilbagebetaler Chromaviso, hvis produkterne var leveret til kunden inden for de umiddelbart forudgående tre år, købesummen for produkterne til kunden med fradrag af et rimeligt beløb på baggrund af alder, brug og stand. Hvis produkterne var leveret til kunden før de umiddelbart forudgående tre år, er Chromaviso ikke forpligtet til at foretage tilbagebetaling. Nærværende pkt. 12.1 udgør Chromavisos maksimale ansvar for krænkelser af immaterielle rettigheder.

13. PRODUKTANSVAR

13.1 Chromaviso er kun ansvarlig for tingskade i henhold til de ufravigelige bestemmelser i produktansvarsloven. Chromaviso fra- skriver sig ansvar for tingskade på ethvert andet grundlag. Chromavisos ansvar omfatter ikke ansvar for formuetab, herunder driftstab, tidstab, tabt fortjeneste eller lignende indirekte tab.

13.2 I det omfang, Chromaviso måtte ifalde produktansvar over for tredjemand for skader og tab, som Chromaviso i henhold til pkt. 13.1 ikke er ansvarlig for i forhold til køber, er køber forpligtet til at holde Chromaviso skadesløs.

13.3 Køber informerer Chromaviso skriftligt og uden unødigt ophold, hvis køber bliver bekendt med forhold, som begrunder et produktansvar fra Chromavisos side.

13.4 Sælger er forpligtet til at acceptere en retssag mod ham ved den samme domstol, som måtte behandle en sag mod Chromaviso om produktansvar. Dog kan Chromaviso beslutte, at det interne forhold mellem køber og Chromaviso skal afgøres i overensstemmelse med pkt. 16.

14. ELEKTRONIKAFFALD

14.1 Kunder, som køber elektrisk og elektronisk udstyr af Chromaviso med henblik på videresalg inden for Den Europæiske Union, er ansvarlige for at stille midler til affaldshåndtering og bortskaffelse af sådant udstyr til rådighed i overensstemmelse med gæl- dende national lovgivning og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

15. INDIVIDUALITET

15.1 Såfremt en eller flere bestemmelser i disse betingelser viser sig at være ugyldige eller ugennemtvingelige, skal dette ikke berøre betingelserne i øvrigt. I dette tilfælde skal bestemmelsen eller bestemmelserne erstattes af en eller flere tilsvarende gyldige og gennemtvingelige bestemmelser, som ligger så tæt op ad den eller de ugyldige eller ugennemtvingelige bestemmelsers formål og juridiske status som muligt. 

16. VÆRNETING OG LOVVALG

16.1 Enhver tvist, som udspringer af parternes aftale, herunder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og spørgsmål om pro- duktansvar, skal afgøres efter dansk ret. Dansk rets internationale privatretlige regler, herunder CISG finder dog ikke anvendelse.

16.2 Som værneting er aftalt Chromavisos hjemting. Alternativt kan Chromaviso altid vælge at sagsøge køber ved købers hjemting eller forlange, at en tvist skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler. Begge parter har ret til at udpege en voldgiftsmand, og voldgiftsretten skal have sæde i Aarhus.